Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen (laten) uitvoeren. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste kunnen verrichten en daarvoor al hetgeen doen zoals van een redelijk handelend dienstverlener verwacht mag worden. Opdrachtnemer staat niet in dienstbetrekking, gezagsverhouding of familierelatie tot de opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden niet naar de wens van de opdrachtgever uitvoert, kan de laatste, of zijn vertegenwoordiger ten aanzien van deze opdracht, de opdrachtnemer in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien de opdrachtnemer niet bereid is aan dit verzoek te voldoen – hetgeen de opdrachtnemer zonder meer vrijstaat -, is de opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. In dat geval is de opdrachtgever een compensatie verschuldigd voor door opdrachtnemer reeds gereserveerde tijd in de lopende werkweek.

Opdrachtnemer is verzekerd tegen schade aan personen en zaken die zij in verband met de opdracht onverhoopt veroorzaakt. Indien opdrachtgever dergelijke schade lijdt, zal deze schade gemeld worden aan de verzekeraar(s) voor verdere afhandeling.

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot a) de dekking van genoemde verzekeringen, en b) het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt toegekend. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle overige aanspraken en vorderingen, waaronder begrepen aanspraken van derden, ter zake van enige schade (materieel en/of immaterieel, direct en/of indirect).

Indien in het kader van de dienstverlening opdrachtgever wordt vervoerd, zal geen gebruik worden gemaakt van de auto van de opdrachtgever of van derden, tenzij hiertoe schriftelijk nadere afspraken zijn gemaakt. Bij vervoer in het vervoermiddel van opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtgever alle risico’s voor eigen schade en letsel. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor elke aanspraak of vordering terzake, waaronder begrepen die van derden. Deze bepaling laat onverlet dat eventuele dekking voor genoemde schade voor opdrachtgever uit hoofde van een ‘inzittenden verzekering’ aan opdrachtgever toekomt.

Opdrachtnemer zal discretie betrachten ten aanzien van alle aangelegenheden met betrekking tot opdrachtgever en huisgenoten alsmede ten aanzien van al hetgeen opdrachtnemer ter kennis komt tijdens het uitvoeren van deze opdracht.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zorgen tezamen voor veilige werkomstandigheden m.b.t. de opdracht. Opdrachtgever zal opdrachtnemer informeren omtrent al hetgeen van belang kan zijn voor de veiligheid en hygiëne, bijvoorbeeld in geval van besmettingsgevaar.

Opdrachtgever zal geen bankpassen, creditcards, pinpassen of cheques e.d. aan opdrachtnemer ter hand stellen.

In geval opdrachtgever verhinderd is voor de afgesproken werkzaamheden zal dit uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld aan opdrachtnemer. Alsdan zal de dienstverlening, in overleg op een ander tijdstip plaatsvinden. Bij niet tijdige melding, zal het honorarium verschuldigd blijven.

Bij verhindering van opdrachtnemer zal opdrachtnemer een oplossing zoeken.

De opdrachtgever kan te allen tijde deze overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

De opdrachtnemer kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand met dien verstande dat de opdrachten in overleg met de opdrachtgever worden afgerond.

Deze overeenkomst eindigt zonder opzegtermijn als de budgethouder overlijdt of als het zorgkantoor en/of de gemeente beslissen dat het recht op een PGB eindigt en de grond voor deze beëindiging onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever is ontstaan.